Samhälle

Medarbetare och bredare arbetsstyrka

Proact eftersträvar att alltid handla i överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning liksom med branschens riktlinjer och standarder. Proact följer tillämpliga lagar och branschstandarder beträffande arbetstid och arbetsförhållanden för våra medarbetare.

Proact säkerställer att personer med samma kvalifikationer ges samma anställningsvillkor och möjligheter, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet, religion, kön eller funktionshinder. Vi främjar mångfald på arbetsplatsen, bland annat genom att eftersträva en god könsfördelning mellan slutkandidaterna vid rekrytering.

Vår uppförandekod och policys i vår företagshandbok sätter en standard för vår affärsetik avseende oetisk konkurrens, mutor, korruption och oegentliga intressekonflikter.

Vi tolererar inga former av nutida slaveri, människohandel eller brott mot mänskliga rättigheter, varken i verksamheten eller i leverantörskedjan.

Detta underbyggs av att ansvariga för våra affärsområden och landschefer skriver under Proacts ”Golden Rules” som bland annat innefattar koncernens Finanspolicy, VD-instruktion samt uppförandekod. Dessa instruktioner kommuniceras även lokalt till alla medarbetare samt via introduktion vid anställning. Uppföljning av att dessa instruktioner följs sker bland annat genom medarbetarsamtal.

Vår visselblåsar-policy som ger alla medarbetare information om hur misstänkta avvikelser från bolagets uppförandekod ska rapporteras. Alla Proacts medarbetare ska skyndsamt rapportera alla kända brott mot uppförandekoden eller eventuella farhågor de har rörande överträdelser, på det sätt som anges i policyn. Proact kommer skyndsamt att undersöka alla sådana rapporter och farhågor ingående. Proact kommer att skydda alla som i god tro rapporterar om sådana farhågor från alla former av repressalier. Visselblåsar-policyn är en del av uppförandekoden vilken kommuniceras till alla medarbetare.

Samhällsengagemang

Vi har inställningen att alla typer av samhällsengagemang är bra. Varje förslag om hur Proact kan bidra med engagemang och initiativ som skapar värde för lokalsamhället stödjer vi.

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!