Search
Close this search box.

Hållbarhet

Proacts ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktigt hållbar utveckling både för våra kunder och vårt företag – i balans mellan samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Positivt bidrag

Genom att integrera de tre perspektiven – samhällelig, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – med hur vi arbetar är vi övertygade om att vi aktivt kan bidra till en mer hållbar framtid för våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och samhället. Relationer med våra intressenter och väsentlighetsanalys styr vårt hållbarhetsarbete.

Samtliga aktiviteter ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med gällande lagstiftning och vedertagna allmänna principer för god affärsetik.

Vårt mål är att säkerställa ett positivt bidrag till samhället.

Hållbarhetsrapport
Uppförandekod (på engelska)
Nutida slaveri (på engelska)

Ekonomi

Vi levererar våra tjänster i enlighet med etablerade standarder och mer därtill. Vi säkerställer pålitlig leverans av varor och tjänster.

För att hantera det förtroende som våra kunder givit oss levereras tjänsterna enligt fastställda standarder såsom ”ITIL Service Management”, vilket omfattar ett flertal processer för att leverera kostnadseffektiva IT-tjänster med utgångspunkt från kundens verksamhet.

Proact genomför återkommande en kundundersökning med syfte att mäta hur väl våra kunder anser att vi lever upp till våra kvalitetslöften samt vilken helhetsbedömning de gör av oss som samarbetspartner samt hur väl vi skapar en bas för en mer innovativ och flexiblare värld genom fokus på hållbarhet och samhällsengagemang.
Proact väljer kunder med utgångspunkt i företagets sociala ansvar via våra kvartalsvisa interna verksamhetsrevisioner.

Varje år köper vi in varor för betydande belopp. Våra leverantörer återfinns främst i Europa och Nordamerika, där efterlevnaden av grundläggande mänskliga rättigheter är god. Samtliga våra leverantörer genomgår en godkännandeprocess där såväl produktsäkerhet som företagsansvar utvärderas (mänskliga rättigheter, antikorruption, anti-mutor, samt miljö). Vi har en implementerad checklista och genomför kvartalsvis uppföljning med våra främsta leverantörer för att försäkra oss om att de lever upp till våra standarder.

Miljö

Vi använder naturens resurser med sparsamhet och siktar alltid på att förbättra våra arbetsrutiner både för natur och människor.

Material, arbetsprocesser och energi

Vår strävan är att alltid använda begränsade resurser på ett effektivt sätt för att förhindra eller minska eventuella skadliga effekter på miljön till följd av vår verksamhet. Detta omfattar att främja system för återvinning och återanvändning av material liksom vårt arbete med att förhindra föroreningar. Proact följer gällande lagar och regler rörande avyttring av elektronisk utrustning.

Målsättningen är att alla verksamheter ska ha relevant certifiering för att kunna bedriva sin verksamhet på ett säkert och strukturerat sätt i enlighet med de lokala krav som finns på respektive marknad.

Bolagen i de länder där Proact har omfattande verksamhet är i de flesta fall certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001, men även bolagen i de länder där verksamheten är av mindre omfattning är certifierade enligt något av de vanligaste ISO-systemen. Speciellt ISO27001 (kvalitetsledningssystem för informationssäkerhet) är av yttersta vikt för det tjänsteutbud som Proact levererar till våra kunder. Kvalitetsledningssystemen är landspecifika och kräver årliga uppdateringar och revisioner. I enlighet med framtagen plan arbetar Proact kontinuerligt med att reducera antalet datahallar i koncernen. Tack vare nyttjande av färre datahallar kommer förbrukningen av el, värme och kyla minskas.

Samhälle

Vi eftersträvar att erbjuda en arbetsplats som är inkluderande, hälsosam och som utvecklar våra medarbetare samtidigt som vår målsättning är att bidra till de lokala samhällena där vi bedriver verksamhet.

Proact eftersträvar att alltid handla i överensstämmelse med hälso-, säkerhets- och miljölagstiftning liksom med branschens riktlinjer och standarder. Proact följer tillämpliga lagar och branschstandarder beträffande arbetstid och arbetsförhållanden för våra medarbetare.

Proact säkerställer att personer med samma kvalifikationer ges samma anställningsvillkor och möjligheter, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet, religion, kön eller funktionshinder. Vi främjar mångfald på arbetsplatsen, bland annat genom att eftersträva en god könsfördelning mellan slutkandidaterna vid rekrytering.

Vår uppförandekod och policys i vår företagshandbok sätter en standard för vår affärsetik avseende oetisk konkurrens, mutor, korruption och oegentliga intressekonflikter.

Vi tolererar inga former av nutida slaveri, människohandel eller brott mot mänskliga rättigheter, varken i verksamheten eller i leverantörskedjan.

Detta underbyggs av att ansvariga för våra affärsområden och landschefer skriver under Proacts ”Golden Rules” som bland annat innefattar koncernens Finanspolicy, VD-instruktion samt uppförandekod. Dessa instruktioner kommuniceras även lokalt till alla medarbetare samt via introduktion vid anställning. Uppföljning av att dessa instruktioner följs sker bland annat genom medarbetarsamtal.

Vår visselblåsar-policy som ger alla medarbetare information om hur misstänkta avvikelser från bolagets uppförandekod ska rapporteras. Alla Proacts medarbetare ska skyndsamt rapportera alla kända brott mot uppförandekoden eller eventuella farhågor de har rörande överträdelser, på det sätt som anges i policyn. Proact kommer skyndsamt att undersöka alla sådana rapporter och farhågor ingående. Proact kommer att skydda alla som i god tro rapporterar om sådana farhågor från alla former av repressalier. Visselblåsar-policyn är en del av uppförandekoden vilken kommuniceras till alla medarbetare.

Vi har inställningen att alla typer av samhällsengagemang är bra. Varje förslag om hur Proact kan bidra med engagemang och initiativ som skapar värde för lokalsamhället stödjer vi.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.