Aktiefakta

Proact-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap under symbolen PACT

Fakta om Proact-aktien

Proact-aktien är sedan juli 1999 noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap under symbolen PACT. Aktiekapitalet uppgår till 10 618 837 kr fördelat på 28 001 658 aktier (20 maj 2021) med kvotvärde 0,38. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst samt ger rätt till en röst vid bolagsstämman. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktieägarvärde

Aktieägarvärde uppstår när bolaget är rätt positionerat och har en långsiktig lönsamhet. Proact värnar om att skapa långsiktig lönsamhet för aktieägarna genom att kontinuerligt fokusera på god verksamhetsutveckling med dels förbättrad lönsamhet i bolaget och dels förstärkning av bolagets marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör i norra Europa.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy anpassas till koncernens resultatnivå, finansiella ställning och investeringsbehov. Förslaget till utdelning vägs mellan aktieägarnas krav på en rimlig direktavkastning och verksamhetens behov av självfinansiering. Proact avser långsiktigt att lämna utdelning med 25-35 procent av vinsten efter skatt.

Aktieägare

Proact hade 7 122 aktieägare per 30 september 2023, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav. Antalet aktieägare med ett innehav som överstiger 60 000 aktier uppgick till 41 stycken, där de största enskilda ägarna var Aktiebolaget Grenspecialisten med ett innehav som uppgick till 3 207 334 aktier och Livförsäkringsbolaget Skandia med 3 041 823 aktier.

Enligt vad styrelsen känner till finns inga avtal mellan aktieägare som kräver särskilda upplysningar enligt ÅRL.

Aktieägare september 2023No.Antal%
AKTIEBOLAGET GRENSPECIALISTEN13 207 33411,5%
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT23 041 82310,9%
ALCUR SELECT32 144 3007,7%
ING LUXEMBOURG SA41 970 1277,0%
SKANDIA SVERIGE HÅLLBAR51 189 5274,2%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAG SVERIGE V61 184 6184,2%
HSBC BANK PLC, W8IMY/QI7982 2413,5%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W98908 5623,2%
AVANZA PENSION9900 8923,2%
UNIONEN10859 0463,1%
Others 11 613 18841,5%
Total 28 001 658100,0%

Fem skäl att äga aktier i Proact

Proact har ett konkurrenskraftigt erbjudande avseende lösningar för datacenter med tillhörande konsult- och supporttjänster samt molntjänster. Proact levererar flexibla och säkra IT-lösningar som hjälper kunderna att minska riskerna, sänka kostnaderna samt öka produktiviteten.

Ökad digitalisering är en tydlig global trend som medför att en väl fungerande IT-infrastruktur blir av allt större strategisk betydelse och är en förutsättning för att kärnverksamheten ska bedrivas effektivt. Den ökande andelen återkommande intäkter leder dessutom till ytterligare stabilitet i Proacts finansiella resultat. Den del av IT-marknaden som Proact verkar på är därför relativt okänslig för konjunktursvängningar.

Behovet av fortsatt effektivisering samt en växande efterfrågan på lösningar och tjänster inom Proacts specialistområden visar på en god tillväxtpotential för bolaget. För att skapa god organisk tillväxt på befintliga marknader säkerställs kontinuerligt relevanta aktiviteter inom försäljning, marknad, utveckling av vårt erbjudande och vår tjänsteleverans samt säkerställande av att vi har relevanta samarbetspartners. Dessutom sker expansion till nya marknader samt specialistområden som exempelvis säkerhet och nätverk. En viktig del av strategin är även att växa genom förvärv.

För att förbättra EBITA-marginalen kommer fortsatt fokus att vara en kontinuerlig effektivisering av verksamheten samt fortsatt god kostnadskontroll. Målet att öka andelen kontrakterade tjänster av bolagets totala intäkter förväntas också ha en positiv effekt på EBITA-marginalen.

Proacts verksamhet har en god kassagenererande förmåga tack vare låga investeringsbehov samt effektiv hantering av rörelsekapitalet. Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 25-35 procent av resultatet efter skatt.

I en tid av fortsatt makroekonomisk oro känns det mycket tillfredsställande att vi fortsätter att leverera stabila resultat och starkt kassaflöde med en bibehållen god position på marknaden."

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.