Search
Close this search box.

Aktiefakta

Proact-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap under symbolen PACT

Fakta om Proact-aktien

Proact-aktien är sedan juli 1999 noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap under symbolen PACT. Aktiekapitalet uppgår till 10 618 837 kr fördelat på 28 001 658 aktier (20 maj 2021) med kvotvärde 0,38. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst samt ger rätt till en röst vid bolagsstämman. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktieägarvärde

Aktieägarvärde uppstår när bolaget är rätt positionerat och har en långsiktig lönsamhet. Proact värnar om att skapa långsiktig lönsamhet för aktieägarna genom att kontinuerligt fokusera på god verksamhetsutveckling med dels förbättrad lönsamhet i bolaget och dels förstärkning av bolagets marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör i norra Europa.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy anpassas till koncernens resultatnivå, finansiella ställning och investeringsbehov. Förslaget till utdelning vägs mellan aktieägarnas krav på en rimlig direktavkastning och verksamhetens behov av självfinansiering. Proact avser långsiktigt att lämna utdelning med 25-35 procent av vinsten efter skatt.

Aktieägare

Proact hade 8 617 aktieägare per 30 juni 2024, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav. Antalet aktieägare med ett innehav som överstiger 60 000 aktier uppgick till 50 stycken, där de största enskilda ägarna var Martin Gren (Aktiebolaget Grenspecialisten) med ett innehav som uppgick till 3 400 000 aktier och ALCUR Fonder med 2 364 624 aktier.

Enligt vad styrelsen känner till finns inga avtal mellan aktieägare som kräver särskilda upplysningar enligt ÅRL.

Aktieägare 30 juni 2024 (ägargrupperat)No.Antal%
Martin Gren (Grenspecialisten)13,400,00012.1%
ALCUR Fonder22,364,6248.4%
Handelsbanken Fonder32,259,7358.1%
Fidelity41,606,5315.7%
Länsförsäkringar Fonder51,304,2104.7%
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt61,151,7574.1%
Canaccord Genuity Wealth Management7975,2413.5%
Avanza Pension8966,2083.5%
FCG Fonder9607,8592.2%
Dimensional Fund Advisors10522,6411.9%
Others 12,842,85245.9%
Total 28,001,658100.0%

Fyra skäl att äga aktier i Proact

Marknaden för hybrida molntjänster fortsätter att växa i god takt, drivet av ett antal övergripande trender:

  • Fokus på digital transformation och innovation genom IT
  • Användning av hybrida moln för att öka hastighet, flexibilitet och tillgänglighet
  • Ökat fokus på cybersäkerhet och dataregelefterlevnad
  • IT som ett verktyg för att nå hållbarhetsmål

Proact har ett heltäckande, konkurrenskraftigt erbjudande avseende hybrida molnlösningar för datacenter inkluderande konsult- och supporttjänster samt molntjänster. Med specialistkompetens och lång erfarenhet, levererar Proact hållbara, flexibla och säkra IT-lösningar som hjälper kunderna att minska riskerna, sänka kostnaderna samt öka produktiviteten.

Proacts ledande position i en icke-cyklisk växande marknad möjliggör god organisk tillväxt vilket kompletterat med förvärv ger en tillväxttakt överstigande marknadens. Skaleffekter i kombination med fortsatta effektivisringar och satsningar på automatisering leder i sin tur till ökande EBITA marginaler. Med ett begränsat kapitalbehov och liten rörelsekapitalbindning genererar Proact ett mycket bra kassaflöde som kan användas till förvärv eller direktavkastning till aktieägarna.

Proact har en väl genomarbetad strategi för att nå sina finansiella mål och därmed möjliggöra fortsatt god avkastning till aktieägarna. Satsningen på att erbjuda konkurrenskraftiga molntjänster leder till en växande andel återkommande intäkter vilket både ökar tillväxttakten och stabiliteten i intjäningsförmågan. Fokus på att attrahera och utveckla företagets kompetens säkerställer fortsatt konkurrenskraft, vilket kompletteras med förvärv inom tillväxtområden, såsom publika molntjänster.

Våra långsiktiga mål om 10% omsättningstillväxt varav ca hälften organisk och 8% EBITA-marginal kvarstår och vi är väl rustade med ett starkt marknadserbjudande samt genomförda effektiviseringar."

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.