Sök
Stäng denna sökruta.
2023-07-14

God tillväxt för återkommande intäkter och besparingsprogram implementerat

April – juni 2023

 • Intäkterna ökade med 4,2 procent till 1 201,7 MSEK (1 153,7).
 • Justerad EBITA minskade med 0,9 procent och uppgick till 81,4 MSEK (82,1), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 procent (7,1). 
 • Kostnadsbesparingsprogram implementerat med beräknade besparingar uppgående till mellan 45 och 50 MSEK innevarande år, vilket resulterat i omstruktureringskostnader redovisat som jämförelsestörande poster om 19.6 MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 34,4 MSEK (64,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 28,7 MSEK (49,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,05 SEK (1,79).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 115,6 MSEK (141,4), en minskning med 18,2 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 419,8 MSEK (353,3) motsvarande en årstakt om 1 679,4 MSEK (1 413,3) och en ökning om 18,8 procent.

Januari – juni 2023

 • Intäkterna ökade med 9,2 procent till 2 422,0 MSEK (2 218,2).
 • Justerad EBITA ökade med 3,0 procent och uppgick till 138,6 MSEK (134,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,7 procent (6,1). 
 • Resultat före skatt uppgick till 71,8 MSEK (102,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 56,6 MSEK (83,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,06 SEK (3,03).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 232,2 MSEK (262,9), en minskning med 11,7 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 818,9 MSEK (699,6) en ökning om 17,1 procent.

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag fredagen den 14 juli 2023 klockan 13:30-14:30. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkzZGRjMTItYjY4YS00YThhLWJkMmMtOWQ2YTk5NDZiNzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36

Konferens ID: 347 670 891 960

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida.
 


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-14 13:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.