Search
Close this search box.
2018-04-18

Fortsatt positiv utveckling avseende resultatet

Första kvartalet i sammandrag

  • Från och med 1 januari 2018 tillämpar bolaget förändrade redovisningsprinciper i enlighet med IFRS 15. I samband med detta har bolaget ändrat redovisningsprincipen avseende den del av systemintäkten som är hänförlig till leverantörsgarantier och underhåll. Sammantaget har dessa förändringar påverkat kvartalets intäkter negativt med 95 MSEK, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats positivt. Dessa intäkter och kostnader återförs över framtida period mellan ett till tre år.
  • Intäkterna minskade med 13 % till 759 (873) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var -15 %.
  • EBITDA minskade med 4 % och uppgick till 50,2 (52,2) MSEK.
  • Resultat före skatt ökade med 2 % till 33,2 (32,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster (2,6 MSEK), avseende kostnader hänförliga till byte av koncernchef, var ökningen 10 %.
  • Resultat efter skatt ökade med 6 % till 25,3 (23,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,76 (2,52) SEK.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,3 (31,6) %.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Javestad, Tillförordnad VD och koncernchef, telefon: +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO telefon: +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.euOm Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.