Sök
Stäng denna sökruta.
2019-05-10

Enligt kallelse genomfördes den 9 maj 2019 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Fastställande av föreslagen utdelning med 4,15 kr per aktie, avstämningsdag den 13 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2019.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr med fördelning av 525 000 kr till ordföranden och 210 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 300 000 kr.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes:
  • Eva Elmstedt (ordförande)
  • Anders Thulin
  • Thomas Thuresson
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisionsbyrå fram till slutet av årsstämman 2020.
 • Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Efter intjäningsperioden om tre år kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie och omsättning samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 40 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2020.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Eva Elmstedt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 15:10.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.