Sök
Stäng denna sökruta.
2023-05-04

Enligt kallelse genomfördes den 4 maj 2023 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 1,85 kr per aktie för verksamhetsåret 2022. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 8 maj 2023 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2023.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 090 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 590 000 kr och övriga ledamöter 275 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2024.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 21 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2022. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 256 000 aktier ur bolagets eget innehav. 
 • Principer för utseende av valberedning till årsstämma 2024 fastställdes.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv. 
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm. 
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att ändra bolagsordningen så att styrelsens säte är Solna.

Anförande med verkställande direktören Jonas Hasselberg finns tillgängligt på Proacts webbplats, https://www.proact.se/bolagsstammor/ 

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anna Söderblom.
 


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 19:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.