Sök
Stäng denna sökruta.
2023-02-09

Stark organisk tillväxt och god lönsamhet

Oktober – december 2022

 • Intäkterna ökade med 52,8 procent till 1 440,1 MSEK (942,4).
 • Justerad EBITA ökade med 79,6 procent och uppgick till 102,2, MSEK (56,9), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (6,0). 
 • Resultat före skatt uppgick till 86,0 MSEK (37,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 64,6 MSEK (31,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,34 SEK (1,12).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 142,0 MSEK (177,3), en minskning med 19,9 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 387,9 MSEK (326,7), motsvarande en årstakt om 1 551,6 MSEK (1 306,8).
 • Styrelsen har beslutat att uppdatera Proacts långsiktiga mål för avkastning på sysselsatt kapital till 20 procent för att bättre reflektera bolagets förvärvsstrateg. Målen för tillväxt om 10 procent och EBITA-marginal om 8 procent kvarstår oförändrade.

Januari – december 2022

 • Intäkterna ökade med 34,9 procent till 4 756,8 MSEK (3 525,0).
 • Justerad EBITA ökade med 54,1 procent och uppgick till 315,0 MSEK (204,4), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,6 procent (5,8).
 • Resultat före skatt uppgick till 244,2 MSEK (151,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 191,5 MSEK (117,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,97 SEK (4,27).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 563,1 MSEK (401,9), en ökning med 40,1 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 457,2 MSEK (1 194,0).
 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1.85 (1,50) SEK per aktie.

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag den 9 februari 2023 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllY2UyMzMtNTExMi00MTA4LTg2NjktN2E3OGNiODUwNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 643 133 14#

 


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.