Sök
Stäng denna sökruta.
2023-05-04

God organisk tillväxt och bibehållna bruttomarginaler

Januari – mars 2023

  • Intäkterna ökade med 14,6 procent till 1 220,3 MSEK (1 064,5).
  • Justerad EBITA ökade med 8,5 procent och uppgick till 56,8 MSEK (52,5), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,7 procent (4,9). 
  • Resultat före skatt uppgick till 37,3 MSEK (37,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 MSEK (33,9).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (1,24).
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 116,6 MSEK (121,6), en minskning med 4,1 procent.
  • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 399,1 MSEK (346,3) motsvarande en årstakt om 1 596,4 MSEK (1 385,2) och en ökning om 15,2 procent.

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag torsdagen den 4 maj kl. 09:30-10:30. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdiYWFhNDItMzhkMC00NWIzLTgyYWYtZjAwMzU4N2QwZDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36

Konferens ID: 476605145# 

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida.


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-04 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.