2022-04-26

Stark tillväxt inom både system och tjänster


Januari – mars 2022

  • Intäkterna ökade med 19 procent till 1 065 MSEK (894).
  • Justerad EBITA ökade med 26 procent och uppgick till 52,5 MSEK (41,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 procent (4,7).
  • Resultat före skatt uppgick till 37,5 MSEK (30,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 33,9 MSEK (22,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,24 SEK (0,82).
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 122 MSEK (78), en ökning med 56 procent.
  • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 346 MSEK (286), motsvarande en årstakt om 1 384 MSEK (1 144).

  

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag tisdagen den 26 april kl. 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (kopiera till webbläsare):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZiYTVjMWEtMTAzNi00OWFkLWFhNGMtYTYyNzI3MjA4YzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d 

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36

Konferens ID: 313 620 646#

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida.


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se