2022-07-14


Rekordkvartal med stark tillväxt

April – juni 2022

 • Intäkterna ökade med 31,3 procent till 1 153,7 MSEK (878,5).
 • Justerad EBITA ökade med 78,5 procent och uppgick till 82,1 MSEK (46,0), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (5,2).
 • Resultat före skatt uppgick till 64,7 MSEK (34,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,1 MSEK (26,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,79 SEK (0,95).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 141,4 MSEK (71,9), en ökning med 96,7 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 353,3 MSEK (286,9), motsvarande en årstakt om 1 413,3 MSEK (1 147,6).
 • Den 21 juni tecknades ett avtal om att förvärva sepago GmbH i Tyskland.

Januari – juni 2022

 • Intäkterna ökade med 25,2 procent till 2 218,2 MSEK (1 772,1).
 • Justerad EBITA ökade med 53,6 procent och uppgick till 134,6 MSEK (87,6), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,1 procent (4,9).
 • Resultat före skatt uppgick till 102,1 MSEK (64,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 83,0 MSEK (48,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,03 SEK (1,78).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 262,9 MSEK (149,8), en ökning med 75,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 699,6 MSEK (573,1).

Händelser efter kvartalets slut

 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.

  

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag torsdagen den 14 juli 2022 klockan 13:30-14:30. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNkZjVhZWMtNTcxZi00OTY3LTk0NjYtNDExYTBmZmI4ZjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 956644121#

 


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 13:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se