VD har ordet

"Ytterligare ett starkt kvartal för Proact"

Kista, 25 oktober, 2022

Jonas Hasselberg

CEO

Kommentarer från Proacts VD

Det tredje kvartalet 2022 blev ytterligare ett starkt kvartal för Proact, med både hög omsättningstillväxt och god lönsamhet. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 099 MSEK (810), vilket motsvarar en tillväxt på 36 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 34 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 26 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, till en årstakt om 1 479 MSEK (1 177) och organiskt ökade de med 6 procent.

Efterfrågan på våra tjänster har varit fortsatt god under kvartalet och vi slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 158 MSEK (75), vilket är betydligt högre än förra året och följer trenden vi sett under hela 2022. Samtliga våra Business Units ser en tydlig ökning från föregående år, förutom West som minskar något. Intäkter från molntjänster ökade med 34 procent, varav 4 procent organiskt, från 178 MSEK till 239 MSEK.

Vi har även slutit avtal om systemaffärer i en hög takt under kvartalet, med en hög omsättningstillväxt i såväl BU Nordics & Baltics, BU UK samt BU Central. Den underliggande efterfrågan är god, samtidigt som vi också har sett kortare leveranstider för vissa av våra lösningar. Vår orderstock är fortsatt signifikant högre än normalt, även om det skett en minskning under de två senaste kvartalen.

Justerad EBITA under kvartalet ökade till 78 MSEK (60) motsvarande en marginal på 7,1 procent (7,4). Ökningen i EBITA är framför allt ett resultat av de ökade intäkterna. Bruttomarginalerna minskade jämfört med föregående år framför allt inom systemaffären, som låg på en relativt hög nivå under tredje kvartalet 2021, vilket i sin tur också ledde till en lägre EBITA-marginal.

Proact ser fortfarande inte någon större påverkan på affärerna på grund av kriget i Ukraina och de makroekonomiska utmaningarna. Ökade kostnader på insatsvaror och energi har än så länge haft en begränsad påverkan på lönsamheten. Däremot kvarstår osäkerheten vad gäller framtida ekonomisk tillväxt och inflation, samt ytterligare påverkan på leveranskedjor. Vi bevakar utvecklingen och fortsätter att genomföra åtgärder, såsom prishöjningar mot kund och effektiviseringar, för att minska potentiell negativ påverkan på bolaget.

Under kvartalet slutförde vi, som tidigare annonserats, förvärvet av sepago i Tyskland. Förvärvet förstärker vår närvaro i Tyskland, samt bidrar med efterfrågad kompetens inom det strategiskt viktiga området digital transformation med hjälp av publika molntjänster. Integrationen har påbörjats och vi har redan erhållit de första gemensamma affärerna.

Våra medarbetare är den viktigaste tillgång vi har. Jag är därför glad över att vårt arbete med att attrahera och behålla kompetens har uppmärksammats genom att vi utsetts till ett av Sveriges 10 bästa bolag för unga talanger av Karriärföretagen i Sverige. Vi har dessutom nyligen rankats som ett av de bästa IT-företagen inom kontrakterade tjänster i Nederländerna, liksom innan sommaren i Sverige, vilket visar att även våra kunder uppskattar det arbete vi gör.

Sammanfattningsvis lämnar vi ytterligare ett bra kvartal bakom oss, med stark tillväxt och god lönsamhet.