VD har ordet

Rekordkvartal med stark tillväxt

Kista, 14 juli, 2022

Jonas Hasselberg

CEO

Kommentarer från Proacts VD

Andra kvartalet 2022 blev det bästa i Proacts historia, både vad gäller omsättning och resultat. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 154 MSEK (878), vilket motsvarar en tillväxt på 31 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 33 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 23 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, och organiskt ökade de med 6 procent.

Under andra kvartalet har efterfrågan på våra tjänster varit fortsatt hög och vi slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 141 MSEK (72). Högst tillväxt uppvisade BU Nordics & Baltics, men även BU West och BU UK ökade avtalsvolymen signifikant jämfört med samma period föregående år. Under covid-19 tvekade många kunder att ingå långa kontrakt, men nu ser vi ett ökat intresse att köpa IT-lösningar som tjänst.

Vi har även slutit avtal om systemaffärer på en hög nivå under kvartalet, med en hög omsättningstillväxt i både BU Nordics & Baltics och BU Central. Den underliggande efterfrågan är god, även om tillväxten till viss del är en effekt av några större affärer i BU Nordics & Baltics, samt ett svagt jämförelsekvartal föregående år. Vi ser fortfarande leveransförseningar hos flera av våra leverantörer, och vår orderstock är fortsatt betydligt högre än normalt, även om en viss minskning skett sedan årets första kvartal.

Justerad EBITA under kvartalet ökade till 82 MSEK (46) motsvarande en marginal på 7 procent. Ökningen är framför allt ett resultat av de ökade intäkterna. Bruttomarginalerna minskade något inom tjänsteaffären i BU Nordics & Baltics och i BU Central. I BU Nordics & Baltics har vi initierat ett större åtgärdsprogram för att säkerställa en bättre marginalutveckling.

Proact påverkas fortfarande inte i någon större utsträckning finansiellt av kriget i Ukraina. Däremot kvarstår osäkerheten vad gäller framtida ekonomisk tillväxt och inflation, samt ytterligare påverkan på leveranskedjor. Vi bevakar utvecklingen och genomför åtgärder, såsom prishöjningar mot kund och effektiviseringar, för att minska potentiell negativ påverkan på bolaget.

Under kvartalet annonserade vi ytterligare ett mycket spännande förvärv, som slutfördes den 1 juli. Det är glädjande att kunna välkomna sepagos 85 medarbetare till Proact. Förvärvet förstärker vår närvaro i Tyskland, samt bidrar med efterfrågad kompetens inom det strategiskt viktiga området digital transformation med hjälp av publika molntjänster.

Vi har också lanserat två nya tjänster under kvartalet. PMCP (Proact Managed Container Platform) möjliggör för våra
kunder att köpa en containerbaserad utvecklingsplattform som en tjänst, och därigenom snabbt och enkelt komma i gång med modern applikationsutveckling i molnet. Den andra tjänsten vi lanserat är SD-Connect, genom vilken vi erbjuder våra kunder en AI-baserad mjukvarudefinierad nätverkslösning.

Sammanfattningsvis lämnar vi ett riktigt bra kvartal bakom oss, med stark tillväxt och lönsamhet, samt både ett spännande förvärv och lansering av nya innovativa tjänster.