Search
Close this search box.

VD har ordet

"Ytterligare ett starkt kvartal för Proact"

Kista, 9 februari, 2023

Jonas Hasselberg

CEO

Kommentarer från Proacts VD

Ett mycket starkt fjärde kvartal 2022, med fortsatt hög omsättnings-tillväxt och god lönsamhet, avslutade ett riktigt bra år för Proact. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 440 MSEK (942), vilket motsvarar en tillväxt på 53 procent. Organiskt var intäktsökningen 40 procent, med en organisk tillväxt om 65 procent för system och 8 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 19 procent inklusive bidragen från förvärvade ahd och sepago, till en årstakt om 1 552 MSEK (1 307) och organiskt ökade de med 7 procent.

År 2021 präglades det fjärde kvartalet av leveransförseningar för våra system vilket resulterade i en betydlig lägre omsättning än normalt. I enlighet med våra tidigare kommunicerade förväntningar har leveranstiderna successivt normaliserats under andra halvåret 2022 vilket haft en positiv effekt på intäkterna i fjärde kvartalet 2022. Dessutom var efterfrågan på våra systemlösningar fortsatt god under kvartalet, delvis som en följd av senarelagda investeringar hos våra kunder under pandemiåren, vilket ytterligare bidragit till omsättningstillväxten.

Även efterfrågan på våra tjänster har varit fortsatt god under kvartalet och vi slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 142 MSEK (177). Förra året påverkades positivt av en stor affär i UK, medan vi detta år sett en god efterfrågan hos många kunder med särskilt god tillväxt i BU West och i BU Nordic & Baltics i det fjärde kvartalet. Vår konsultaffär och vår supportaffär visar också god tillväxt, kopplat till den starka systemtillväxten samt tack vare god efterfrågan på vår kompetens inom bland annat molntjänster.

Vi ser än så länge ingen negativ påverkan på efterfrågan för våra lösningar och tjänster som en effekt av en ökad makroekonomisk oro. Vi ser att inflationen lett till ökade kostnader för oss, men vi har, hittills, till stor del kompenserat oss genom prisjusteringar, och därmed sett en relativt begränsad effekt på vår bruttomarginal. Våra sälj- och administrationskostnader ökade i kvartalet, både på grund av kostnadsinflation och då den höga försäljningen leder till högre provisionskostnader.

Justerad EBITA under kvartalet ökade till 102 MSEK (57) motsvarande en marginal på 7,1 procent (6,0), framför allt som ett resultat av de ökade intäkterna i kombination med relativt oförändrade bruttomarginaler.

Våra långsiktiga mål om 10 procents omsättningstillväxt, varav cirka hälften organisk, och 8 procent EBITA-marginal kvarstår. Omsättningstillväxten överträffade vi med råge i år. Den kraftiga tillväxten i systemaffären under 2022 beror dock till stor del på lägre försäljning under föregående år till följd av leveransförseningar samt försiktighet i investeringsbeslut under covid 19-pandemin. Även om vår EBITA-marginal förbättrades under 2022 har vi fortfarande arbete kvar att göra för att nå målet, vilket vi har fullt fokus på i våra strategiska initiativ kring till exempel kontrakterade molntjänster. Vi har tillsammans med styrelsen sett över vårt mål för sysselsatt kapital vilket vi beslutat att sänka från 25 till 20 procent, vilket är ett mål mer i linje med vår förvärvsstrategi.

Det goda resultatet i år är ett resultat av både våra medarbetares hårda arbete och samarbetet med våra partners. Under kvartalet fick vi bland annat flera utmärkelser av Dell vilket vi är mycket stolta över. Vi har också fått vår managerade tjänst för container-utveckling, Proact Managed Container Platform, certifierad av Kubernetes, vilket gör den ännu attraktivare för potentiella kunder.
Jag vill avsluta med att tacka alla våra kompetenta och dedikerade medarbetare för ett riktigt bra 2022. Sammantaget är vi väl positionerade inför kommande år och jag ser med tillförsikt fram mot 2023.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.