Bolagsstyrning

Vi tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip ”följ eller förklara”.

Jonas Hasselberg

CEO

Kommentarer från Proacts VD​

Det tredje kvartalet 2022 blev ytterligare ett starkt kvartal för Proact, med både hög omsättningstillväxt och god lönsamhet. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 099 MSEK (810), vilket motsvarar en tillväxt på 36 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 34 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 26 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, till en årstakt om 1 479 MSEK (1 177) och organiskt ökade de med 6 procent.

Efterfrågan på våra tjänster har varit fortsatt god under kvartalet och vi slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 158 MSEK (75), vilket är betydligt högre än förra året och följer trenden vi sett under hela 2022. Samtliga våra Business Units ser en tydlig ökning från föregående år, förutom West som minskar något. Intäkter från molntjänster ökade med 34 procent, varav 4 procent organiskt, från 178 MSEK till 239 MSEK.

Årsstämma 2022 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 5 maj 2022 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 § lagen (2022:121)) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2022 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2022.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 055 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 575 000 kr och övriga ledamöter 270 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • Följande styrelseledamöter nyvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2023.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 19 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2021. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 122 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2023.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

VD-anförande till årsstämman

VD-anförande till tidigare årsstämmor

2021

Tidigare bolagsstyrningsrapporter