Bolagsstyrning

Vi tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende

Vår kod för bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Proact tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser redovisas och motiveras i bolagsstyrningsrapporten, enligt kodens princip ”följ eller förklara”.

Jonas Hasselberg

CEO

Kommentarer från Proacts VD​

Andra kvartalet 2022 blev det bästa i Proacts historia, både vad gäller omsättning och resultat. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 154 MSEK (878), vilket motsvarar en tillväxt på 31 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 33 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 23 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, och organiskt ökade de med 6 procent.

Under andra kvartalet har efterfrågan på våra tjänster varit fortsatt hög och vi slöt avtal för kontrakterade molntjänster om 141 MSEK (72). Högst tillväxt uppvisade BU Nordics & Baltics, men även BU West och BU UK ökade avtalsvolymen signifikant jämfört med samma period föregående år. Under covid-19 tvekade många kunder att ingå långa kontrakt, men nu ser vi ett ökat intresse att köpa IT-lösningar som tjänst.

Årsstämma 2022 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 5 maj 2022 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 § lagen (2022:121)) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 1,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2022 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 12 maj 2022.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 055 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 575 000 kr och övriga ledamöter 270 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • Följande styrelseledamöter nyvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2023.
 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 19 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2021. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 122 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2023.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.

VD-anförande till årsstämman

VD-anförande till tidigare årsstämmor

2021

Tidigare bolagsstyrningsrapporter