Sök
Stäng denna sökruta.

Bolagsstämmor

Information om bolagsstämmor och valberedning

Årsstämma 2024 i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 7 maj 2024 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

 • Resultat – och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 2,00 kr per aktie för verksamhetsåret 2023. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2024 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2024.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 2 180 000kr, varav styrelseordföranden erhåller 625 000 kr och övriga ledamöter 285 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 415 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
  • Anna Söderblom (ordförande)
  • Martin Gren
  • Annikki Schaeferdiek
  • Thomas Thuresson
  • Erik Malmberg
 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2025.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Beslutades att godkänna styrelsens förslag om principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor, för ledande befattningshavare. Dessa skall gälla fram till årsstämman 2028.
 • Det beslutades, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 20 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2023. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 242 000 aktier ur bolagets eget innehav.
 • Principer för utseende av valberedning till årsstämma 2025 fastställdes.
 • Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv.
 • Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm.
 • Beslutades, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra minskning av aktiekapitalet (makulering) samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med styrelsens förslag.


Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anna Söderblom.

Tidigare bolagsstämmor

Stämman genomfördes den 4 maj 2023

Stämman genomfördes den 5 maj 2022

Stämman genomfördes den 5 maj 2021

Extrastämman genomfördes den 5 november 2020

Stämman genomfördes den 6 maj 2020

Stämman genomfördes den 9 maj 2019

Stämman genomfördes den 8 maj 2018

Stämman genomfördes den 9 maj 2017

Stämman genomfördes den 2 maj 2016

Stämman genomfördes den 5 maj 2015

Stämman genomfördes den 6 maj 2014

Stämman genomfördes den 7 maj 2013

VD-anförande till tidigare årsstämmor

2023

2022

2021

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 4 maj 2023 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september innevarande år.

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • val av stämmoordförande
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
 • val av och arvodering till revisorer (i förekommande fall)
 • beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedning inför årsstämma 2024

Valberedning utgörs av följande ledamöter:

 • Katarina Berggren, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
 • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
 • Wilhelm Gruvberg (Alcur Fonder AB)
 • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.


Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Katarina Berggren, katarina@grenspecialisten.com

Solna, 20 oktober 2023

Katarina Berggren
Valberedningens ordförande

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.