Bolagsstyrning

VD har ordet

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultatJag är stolt över att återigen kunna uppvisa en positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda ut-vecklingen innebär att vi redovisar den högsta intäkten och det bästa resultatet, för ett första kvartal, i bolagets historia. Detta innebär att resultatet har förbättrats fem kvartal i rad. Under kvartalet har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal, i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket givetvis är mycket glädjande.

För kvartalet uppgick resultat före skatt till 34,0 MSEK, vilket är en ökning med 60 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och uppgick till 274 MSEK, vilket är en ökning med 8 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser moln-tjänster uppgick till 100 MSEK, vilket är en ökning med 17 %. Även systemintäktärna har utvecklats positivt och uppgick till 602 MSEK, vilket är en ökning med 29 %.

Som tidigare kommunicerats förvärvade Proact samtliga aktier i det tyska bolaget Teamix GmbH i bör-jan av januari 2017. Teamix är ett väletablerat bolag på den tyska marknaden och har hög kompetens inom olika IT teknologi- och tjänsteområden. Under kvartalet har ett arbete inletts för att säkerställa att den förvärvade verksamheten på ett effektivt sätt integreras i Proact-koncernen, för att därigenom maximera potentialen på en av Proact’s viktigare marknader.

För att säkerställa att vi på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå de strategiska och ekonomiska målen, arbetar vi kontinuerligt enligt en fastställd strategi och med definierade fokusområden. Detta innebär bland annat säkerställande av god kostnadskontroll, att förbättrings- och effektiviseringsåtgärder avseende tjänsteleveransen sker löpande, att nödvändiga åtgärder vidtas i de länder som ej uppnår fastställda finansiella mål samt att öka sälj- och marknadsfokus inom bolaget. Genom detta arbeta kommer bolaget uppnå en kostnadseffektiv och enhetlig organisation, ett marknadsledande och leverantörsoberonde erbjudande samt en ökad andel kontrakterade intäkter. Vi kommer fortsatt fokusera på att utveckla erbjudandet inom datacenter (kombination av lagring, servrar och nätverk) med tillhörande konsult- och supporttjänster, parallellt med att öka fokuseringen på molntjänster. Även områden såsom säkerhet, automatisering samt applikationer blir alltmer strategiskt viktiga för Proact.

Den goda utvecklingen visar att vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande, inom datacenter samt molntjänster, uppskattas av både befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”.

Proacts målsättning är att som partner till våra kunder erbjuda högkvalitativa tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom olika områden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska marknaden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt posi-tiv utveckling både gällande intäkter och resultat.

Kista, 21 april 2017

Jason Clark

VD 

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures