Bolagsstyrning

VD har ordet

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Jag är stolt över att återigen kunna uppvisa en positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda utvecklingen innebär att vi redovisar den bästa intäkten och det bästa resultatet, för ett andra kvartal, i bolagets historia. Under kvartalet har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal, i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket givetvis är mycket glädjande.

För andra kvartalet uppgick resultat före skatt till 39,5 MSEK, vilket är en ökning med 15 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och upp-gick till 280 MSEK vilket är en ökning med 7 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser molntjänster uppgick till 104 MSEK vilket är en ökning med 14 %. Även systemintäkterna har utvecklats positivt och uppgick till 548 MSEK vilket är en ökning med 15 %.

Som tidigare kommunicerats förvärvade Proact samtliga aktier i det tyska bolaget Teamix GmbH i början av januari 2017. Under kvartalet har integrationsarbetet på framgångsrikt sätt fortsatt i enlighet med framtagen plan. Viktiga funktioner såsom försäljning, tjänsteleverans och finansiell rapportering är nu integrerade i Pro-act-koncernen. Det är även glädjande att den tyska verksamheten under kvartalet har utvecklats på ett positivt sätt finansiellt.

För att säkerställa att Proact på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå de strategiska och ekonomiska målen, arbetar vi kontinuerligt enligt en fastställd strategi och med defini-erade fokusområden. Det är glädjande att vi ser positiva effekter av detta arbete i form av god tillväxt och positiv resultatutveckling samt en förbättrad nettomarginal. I tillägg arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt erbjudande. Områden såsom säkerhet, automatisering samt applikationer blir alltmer strategiskt viktiga för Proact. Under kvartalet kommunicerade bolaget även att ett avtal har tecknats med Amazon Web Services (AWS). Genom avtalet är Proact en del av ”AWS Channel Reseller Program” vilket gör det möjligt att kombi-nera Proacts IT-tjänster, som bygger på företagets långa erfarenhet inom datacenter, med Amazon Web Services publika molnlösningar. Målsättningen är att kunderna alltid ska få den optimala lösningen för sin IT-leverans med anpassning till verksamhetens krav. Som specialist kan Proact hjälpa företag att dra full nytta av beprövad teknologi och att snabbt och riskfritt flytta information mellan en intern IT-miljö, Proacts datacen-ter och AWS moln.

Den goda utvecklingen visar att vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande, inom data-center samt molntjänster, uppskattas av både befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett fram-gångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”.

Proacts målsättning är att som partner till våra kunder erbjuda högkvalitativa tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom olika områden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska mark-naden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling både gällande intäkter och resultat.

Kista, 12 juli 2017

Jason Clark

VD 

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures