Bolagsstyrning

VD har ordet

Marginalmålet om 5 procent överträffas för årets fjärde kvartal och resultatet ökar med 70 procent

Jag är stolt över att presentera ytterligare ett rekordkvartal för Proact, med en mycket positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda utvecklingen innebär att vi för årets fjärde kvartal redovisar en margi-nal om 5,7 % i resultat före skatt, vilket innebär att vi överträffar bolagets marginalmål om 5 %.

För kvartalet uppgick resultat före skatt till 49,7 MSEK, vilket är en ökning med 70 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och uppgick till 263 MSEK vilket är en ökning med 12 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser moln-tjänster uppgick till 93 MSEK vilket är en ökning med 25 %. Även systemintäktärna har utvecklats po-sitivt och uppgick till 605 MSEK vilket är en ökning med 15 %. För det fjärde kvartalet uppgick de to-tala intäkterna till 868 MSEK vilket är en ökning med 14 %.

Den positiva intäkts- och resultatutvecklingen har främst uppnåtts genom att vi kontinuerligt arbetar enligt fastställd strategi och med definierade fokusområden. Vilket bland annat innebär säkerställande av god kostnadskontroll, att förbättrings- och effektiviseringsåtgärder avseende tjänsteleveransen sker löpande, att nödvändiga åtgärder vidtas i de länder som ej uppnår fastställda finansiella mål samt att öka sälj- och marknadsfokus inom bolaget. Den goda utvecklingen visar även att vår specialistkompe-tens och vårt marknadsledande erbjudande, inom datacenter samt molntjänster, uppskattas av såväl befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundpro-jekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser un-der kvartalet”.

En annan del av strategin är att växa geografiskt genom förvärv. I början av januari i år förvärvade Proact samtliga aktier i det tyska bolaget Teamix GmbH. Teamix är ett väletablerat bolag på den tyska marknaden och har hög kompetens inom olika IT teknologi- och tjänsteområden. Bolaget har djup kunskap inom Proacts fokusområden såsom datacenter med tillhörande tjänster. Förvärvet kommer även på ett positivt sätt bidra till att stärka Proacts befintliga nätverksoch säkerhetserbjudande. I till-lägg har Teamix en företagskultur som stämmer väl överens med Proacts kärnvärden ”integrity, com-mitment and excellence”. Bolaget har 85 anställda med en årsintäkt om cirka 35 MEUR. Genom för-värvet får Proact kompetens och styrka på en av Europas viktigaste marknader, vilket i sin tur innebär att vi ytterligare stärker kundnyttan för befintliga och nya kunder.

Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom olika områden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kost-nader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska marknaden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling både gäl-lande intäkter och resultat.

Kista, 9 februari 2017

Jason Clark

VD 

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures
Pixel code