Bolagsstyrning

VD har ordet

Marginalmålet om 5 procent uppnås för årets tredje kvartal  

Jag är stolt att återigen kunna uppvisa en positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda utvecklingen inne-bär att vi redovisar den bästa intäkten och det bästa resultatet, för ett tredje kvartal, i bolagets historia. Detta innebär att resultatet har förbättrats sju kvartal i rad. Den positiva utvecklingen innebär att vi för årets tredje kvartal uppvisar en marginal om 5 procent i resultat före skatt, vilket givetvis är mycket glädjande.  

För tredje kvartalet uppgick resultat före skatt till 32,6 MSEK, vilket är en ökning med 15 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och upp-gick till 261 MSEK vilket är en ökning med 7 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser molntjänster uppgick till 101 MSEK vilket är en ökning med 12 %. Även systemintäkterna har utvecklats positivt och uppgick till 394 MSEK vilket är en ökning med 13 %.  

Den goda finansiella utvecklingen visar att vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande, inom datacenter samt molntjänster, uppskattas av både befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”.  

För att säkerställa att Proact på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå de strategiska och ekonomiska målen, arbetar vi kontinuerligt enligt en fastställd strategi och med defini-erade fokusområden. Det är glädjande att vi fortsatt ser positiva effekter av detta arbete i form av god tillväxt och positiv resultatutveckling samt en ökad nettomarginal. I tillägg arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt erbjudande inom områden såsom säkerhet, automatisering samt applikationer vilka blir alltmer strategiskt viktiga för Proact. En viktig del i de kundlösningar vi erbjuder handlar om informationssäkerhet, att säkra den verksamhetskritiska informationen är av yttersta vikt för våra kunder. Vare sig det handlar om att följa olika regelverk, lagkrav eller att skydda sig mot misstag, sabotage eller skadlig programkod är säkerhetshoten reella och måste beaktas. Proacts erfarenhet, kompetens samt våra olika tjänster och lösningar inom området skapar trygghet och betydande kundnytta.  

Proacts målsättning är att som partner till våra kunder erbjuda högkvalitativa tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom ovan nämnda fokusområden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kost-nader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den euro-peiska marknaden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling både gällande intäkter och resultat. 

 

Kista, 20 oktober 2017 

Jason Clark 

VD 

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures