Bolagsstyrning

VD har ordet

Fortsatt positiv utveckling avseende resultatet 

Jag vill inleda med att övergripande beskriva effekterna av de nya redovisningsprinciperna som bolaget implementerat från och med 1 januari 2018. De förändrade redovisningsprinciperna innebär att intäkter och kostnader hänförliga till de konsulttjänster som bolaget levererar i samband med implementation av bolagets molntjänster samt den del av systemförsäljning som är hänförlig till leverantörsgarantier och underhåll, från och med 1 januari 2018 periodiseras över avtalens löptid till skillnad mot tidigare då dessa intäkts- och kostnadsförts vid leveranstillfället. Sammantaget har dessa förändringar påverkat bolagets intäkter negativt med 95 MSEK i kvartalet, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats positivt. Dessa intäkter och kostnader återförs över framtida perioder, om ett till tre år. De förändrade redovisningsprinciperna kommer att påverka de finansiella jämförelsetalen, främst avseende bolagets systemförsäljning, under resterande del av år 2018. De förändrade redovisningsprinciperna har ej någon påverkan på bolagets affärsverksamhet och kassaflöde. 

Med ovanstående som bakgrund är jag stolt över att kunna uppvisa en positiv resultatutveckling. Den goda utvecklingen innebär att vi redovisar det bästa resultatet, för ett första kvartal, i bolagets historia. Under kvartalet har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal, i jämförelse med motsvarande period föregående år, vilket är glädjande. 

För första kvartalet uppgick resultat före skatt till 35,8 MSEK, justerat för jämförelsestörande poster om 2,6 MSEK, vilket är en ökning med 10 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även bolagets bruttomarginal har ökat med 2 procentenheter samtidigt som försäljnings- och marknadsföringskostnader samt administrationskostnader minskat med 5 %. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och uppgick till 276 MSEK, vilket är en ökning med 1 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser molntjänster uppgick till 110 MSEK, vilket är en ökning med 9 %. Den ekonomiska utvecklingen är i linje med fastställd strategi vilket bland annat innebär säkerställande av god kostnadskontroll, att förbättrings- och effektiviseringsåtgärder avseende tjänsteleveransen sker löpande, att nödvändiga åtgärder vidtas i de länder som ej uppnår fastställda finansiella mål samt att öka sälj- och marknadsfokus inom bolaget. Genom detta arbeta kommer bolaget uppnå en kostnadseffektiv och enhetlig organisation, ett marknadsledande och leverantörsoberonde erbjudande samt en ökad andel kontrakterade intäkter. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom ovan nämnda fokusområden ger goda resultat, vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom bolagets fokusområden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”. 

Proacts målsättning är att som partner till våra kunder erbjuda högkvalitativa tjänster samt marknadsledande teknologier. Vi levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom olika områden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska marknaden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling gällande både intäkter och resultat.

Kista, 8 april 2018 

Peter Javestad

Tillförordnad VD och koncernchef

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures