Bolagsstyrning

VD har ordet

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat   

För helåret 2017 är jag stolt över att kunna rapportera den högsta intäkten och det bästa resultatet i bolagets historia. Resultat före skatt uppgick till 152,5 MSEK vilket är en ökning med 14 % i jämförelse med föregående år. För helåret 2017 har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal vilket givetvis är glädjande.

För fjärde kvartalet uppgick resultat före skatt till 46,4 MSEK, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och uppgick till 289 MSEK vilket är en ökning med 10 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser molntjänster uppgick till 110 MSEK vilket är en ökning med 18 %. Systemintäkterna var under perioden oförändrade och uppgick till 605 MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick de totala intäkterna till 895 MSEK vilket är en ökning med 3 %. Den goda finansiella utvecklingen visar att vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande, inom datacenter samt molntjänster, fortsatt uppskattas av både befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”.

För att säkerställa att Proact på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå de strategiska och ekonomiska målen, arbetar vi enligt en fastställd strategi och med definierade fokusområden. Den positiva utveckling som skett under året inom områden såsom sälj och marknad, utveckling av kunderbjudande, standardisering av tjänsteleveransen samt genomfört förvärv har skapat goda förutsättningar till fortsatt positiv utveckling av bolaget. Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom ovan nämnda fokusområden ger goda resultat vilket gör oss än mer konkurrenskraftiga.

I tillägg arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt erbjudande inom nya områden såsom automatisering och applikationer vilka blir alltmer strategiskt viktiga för Proact. Ytterligare en viktig del i de kundlösningar vi erbjuder handlar om informationssäkerhet, att säkra den verksamhetskritiska informationen är av yttersta vikt för våra kunder. Vare sig det handlar om att följa olika regelverk, lagkrav eller att skydda sig mot misstag, sabotage eller skadlig programkod är säkerhetshoten reella och måste beaktas. Vår erfarenhet, kompetens samt våra olika tjänster och lösningar inom området skapar trygghet och betydande kundnytta.

Sammantaget är jag nöjd med att vi under år 2017 har fortsatt att utveckla verksamheten på ett bra sätt, detta har varit möjligt tack vare det arbete som genomfördes och den struktur som skapades år 2016. Vår förmåg aatt hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska marknaden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling gällande både intäkter och resultat.

Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare som engagerat och professionellt bidrar till att ständigt utveckla verksamheten på ett bra sätt.

Kista, 8 februari 2018 

Peter Javestad

Tillförordnad VD och koncernchef

 

Bolagsordning

 

 
Bolagsstyrningsrapport
Article of Association   Bolagsstyrningsrapport

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs Pinsent Masons Fokker Aerostructures